Salgs- og leveringsbetingelser

SALGS – OG LEVERINGSBETINGELSER 

Herunder ses Ergospace’s salgs – og leveringsbetingelser. Skulle du mod forventning have nogle spørgsmål, som ikke bliver besvaret via nedenstående, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os via info@ergospace.dk eller +45 59 62 00 52. Ergospace tager forbehold for trykfejl, ændringer, valutakurs, etc.

1.ANVENDELSE & GYLDIGHED

1.1
I det omfang følgende salgs – og leveringsbetingelser ikke er fraveget ved skriftlig aftale, sker enhver leverance på grundlag heraf.

1.2
Med mindre skriftlig accept foreligger fra sælger, er enhver afvigelse herfra, som måtte være anført i købers udbudsmateriale, ordre eller lignede, uden gyldighed.

2.TILBUD

2.1
Sælgers tilbud er gældende 30 dage fra tilbudsdagen, hvis ikke andet er aftalt. Købers accept skal være kommet frem til sælger inden acceptfristens udløb.

3.ORDRER

3.1
En ordre er først bindende for sælger, når sælgers ordrebekræftelse foreligger.

3.2
Købers eventuelle indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold skal foreligge skriftligt og være sælger i hænde senest 3 hverdage efter ordrebekræftelsens dato.

4.PRISER & FORSIKRINGER

4.1
Anførte priser er excl. merværdiafgift og andre lignende offentlige afgifter. Alle varer leveres Ex Works Incoterms 2010. Hvis der ikke er aftalt fragt, vil der med mindre andet er aftalt, sendes ufranko til den leveringsadresse, der er angivet på ordrebekræftelsen. Paller, rammer og anden nødvendig emballage faktureres til køber. Dokumenterede ændringer i valutakurser, toldtariffer eller andre omkostninger, der er indregnet i sælgers priser, og som indtræder efter sælgers afgivelse af ordrebekræftelse eller tilbud, og som har en forhøjende effekt på sælgers priser, debiteres som tillæg til anførte priser.

4.2
Køber er ansvarlig for at tegne og betale transportforsikring, hvis dette ønskes. Sælger er i intet tilfælde ansvarlig for eventuelle transportskader.

5.ANNULLERING, FORTRYDELSE & ÆNDRINGER 

5.1
Annullering eller ændring af en ordre kan kun ske med sælgers skriftlige godkendelse, og da deraf afledte omkostninger er for købers regning.

5.2
Køber skal erstatte sælgers omkostninger og tab ved annullering, dog minimum et beløb, svarende til 10% af den aftalte købesum excl. merværdiafgift.

5.3 Fortrydelse (B2C kunder )

Der gives 14 dages fuld returret på varer købt på hjemmesiden (B2C ordrer) med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre. Den 14 dags periode starter den dag hvor ordren er leveret. Eventuelle returneringsomkostninger afholder du selv. Ønske om fortrydelse skal meddeles os senest 14 dage efter leveringen og være os i hænde senest 14 dage efter vi er informeret om dit brug af fortrydelsesret. 

Du hæfter for den forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og funktion. Dette betyder at du må prøve varen på samme måde som hvis du handlede i en fysisk butik. Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragtes den som brugt og af forringet værdi. Dette betyder, at du ved fortrydelse af købet får en mindre del eller intet af købsbeløbet retur. Det er op til Ergospace A/S at vurdere varens stand.

5.4 Reklamationsret (B2C kunder ) 

Der gives 2 års reklamationsret på produkter i henhold til den danske købelov. Reklamationsretten gælder for alle fejl i materiale og fabrikation. Reklamation vedr. fejl og mangler skal meddeles til Ergospace A/S i rimelig tid efter varens modtagelse. Her anses max. to måneder som rimelig tid, med mindre andet er aftalt. Vi refunderer rimelige fragtomkostninger. Reklamationsretten frafalder ved forkert eller ualmindelig betjening af produktet.

Ved returnering kontaktes virksomheden:

ERGOSPACE A/S, Elkjærvej 56, 7500 Holstebro, mail: info@ergospace.dk, tlf.: 59620052.

Reklamationer modtages ikke hvis disse er sendt per efterkrav. 

6.LEVERINGSTID

6.1
Leveringstiden er fastsat under forudsætning af, at alle specifikationer foreligger senest ved sælgers afgivelse af ordrebekræftelse. I modsat fald regnes leveringstiden fra tidspunktet, hvor sådanne specifikationer foreligger.
Leveringstiden for B2C kunder er 2-5 hverdage. Ergospace afsender varer med GLS erhverv. Fragten bliver beregnet ud fra vægt. Du vil altid modtage et track and trace nr. så du kan følge din pakke.

6.2
Såfremt sælger forlanger hel eller delvis forudbetaling, regnes leveringstiden fra tidspunktet, hvor sælger har det forudbetalte beløb i hænde.

6.3
Eventuelt overskridelse af leveringstiden berettiger ikke køber til erstatning af nogen art.

7.AFKALD & SPECIFIKATION

7.1
Dersom afkald eller specifikation af købte kvantiteter ikke er sælger i hænde til aftalt tid, kan sælger vælge at hæve købet for den resterende del af leverancen eller at levere den resterende del af leverancen og fakturere køber herfor. Herudover har sælger krav på erstatning for sit tab, dog minimum et beløb, svarende til 10% af den aftalte købesum excl. Merværdiafgift for den del af leverancen, hvor afkald eller specifikationer har været sælger i hænde til aftalt tid.

7.2
Fremgår det ikke af aftalen, hvor lang tid efter afkald eller specifikation levering skal ske, skal sælger levere snarest muligt efter modtagelsen af købers afkald eller specifikation.

8.BETALING

8.1
Betaling skal ske i henhold til de betalingsbetingelser, der er fastsat af sælger i henhold til individuel kreditvurdering/debitorforsikring. Sælger forbeholder sig retten til at ændre aftalte betalingsbetingelser, såfremt købers betalingsevne svækkes efter aftalens indgåelse.
Ergospace A/S modtager online betalinger med Visa/Dankort, Mastercard. 
Betaling vil først blive trukket på din konto, når den fysiske vare afsendes. 
Alle beløb på hjemmesiden er eksklusiv moms.
Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning: Denmark -Kroner (DKK)
Ergospace A/S benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol, hvilket betyder din data er sikker og ikke kan læses af andre udefrakommende.
Ergospace A/S’s egen hjemmeside bruger ligeledes kryptering med SSL protokol.

8.2
Betaling skal være sælger i hænde senest på forfaldsdagen eller, hvor denne er en lørdag eller helligdag, på førstkommende hverdag derefter. Enhver forsinkelse med betaling giver sælger ret til at tilbageholde yderligere leverance og frigøre sig for samtlige forpligtelser i henhold til den indgående aftale.

8.3
Enhver forsinkelse med betaling giver sælger ret til beregning af morarente med den morarentesats, der er fastsat til 2,4%.

9.EJENDOMSFORBEHOLD

9.1
Sælger forbeholder sig ejendomsretten til enhver leverance, indtil betaling herfor er sælger i hænde.

10.SÆLGERS ANSVAR, KØBERS UNDERSØGELSESPLIGT & REKLAMATION

10.1
Sælger påtager sig herudover intet ansvar i forbindelse med rådgivning over for køber eller købers rådgiver i forbindelse med projektering, udarbejdelse af tegninger og øvrigt projektmateriale, ligesom sælger ikke er ansvarlig for, at en leverance egner sig til det påtænkte formål.

10.2
Med mindre andet er skriftligt aftalt, er det købers ansvar, at de leverede produkter overholder gældende regler og forskrifter. Kræves der specielle afprøvninger eller godkendelser, er disse ikke inkluderet i leveringsomfanget, med mindre dette fremgår af tilbud og ordrebekræftelsen.

10.3
Købers reklamation over en mangelfuld leverance skal fremsættes skriftligt over for sælger straks efter, at manglen er eller burde være konstateret. Køber er forpligtet til straks ved modtagelsen af en leverance at foretage fornødne undersøgelser til konstatering af, at leverancen er kontraktmæssig.

10.4
Er en leverance mangelfuld, er sælger berettiget til at afhjælpe manglen ved at foretage omlevering af den mangelfulde leverance. Såfremt omlevering sker, kan køber ikke gøre yderligere krav gældende mod sælger. Foretager sælger ikke omlevering, og hæves aftalen som følge af manglen, har køber krav på tilbagebetaling af den betalte købesum mod at stille det leverede til sælgers disposition. Yderligere krav, herunder meromkostninger, drifts – og avance tab, dagbøder eller andet tab som følge af den mangelfulde leverance, kan ikke gøres gældende mod sælger.

11.RETURVARER

11.1
Returnering af en leverance, som sælger har anerkendt er mangelfuld, sker for sælgers regning og risiko, såfremt sælgers instruktion vedrørende emballering og forsendelsesmåde overholdes af køber. Sælger afholder imidlertid alene omkostninger i forbindelse med returnering af defekte varer og emballage, såfremt køber forudgående kontakter sælger, for at denne kan disponere transporten. Transportudgifter, som sælger ikke forudgående har accepteret, er sælger uvedkommende.

11.2
Returvarer skal returneres til sælger i original og ubeskadiget emballage, forsvarligt pakket. Såfremt den originale emballage er beskadiget eller ødelagt, påhviler det køber at sørge for og bekoste forsvarlig emballering og pakning.

11.3
Returnerer køber ikke en leverance på den måde, som er foreskrevet af sælger, og beskadiges leverancen som følge deraf, mister kunden rettet til at gøre mangelindsigelsen gældende.

12.PRODUKTANSVAR

12.1

Sælger er ansvarlig efter lov om produktsikkerhed. Sælger har produktansvar over for leverancens skadeforvoldelse på personer og tab af forsørger i henhold til den til enhver tid gældende ufravigelige lovgivning herom. Herudover påtager Sælger sig intet produktansvar.
Sælger er dog i intet tilfælde ansvarlig for driftstab eller andet indirekte tab.

12.2
Fremsætter tredjemand erstatningskrav mod køber, er denne forpligtet til straks at give skriftlig underretning herom til sælger samt til løbende at underrette sælger om erstatningssagens forløb.

12.3
Såfremt sælger sagsøges af tredjemand som følge af en opstået produktskade, er køber forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller at møde for den voldsgiftsret, som behandler det rejste erstatningskrav, eller ved en anden af sælger valgt domstol eller voldsgiftsret.

12.4
Såfremt sælger pålægges produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs for ethvert erstatningskrav, der går ud over sælgers ansvar efter punkt 12.1, samt sælgers omkostninger i forbindelse hermed.

13.FORCE MAJEURE

13.1
Fore majeure foreligger, når sælger eller sælgers underleverandør forhindres helt eller delvist i at opfylde påtegne kontraktlige forpligtelser som følge af krig, mobilisering, borgerligere uroligheder, naturkatastrofer, strejker eller lock-out, svigtende forsyninger af råmateriale, brand eller anden ødelæggelse af sælgers produktionsapparat eller enhver anden ekstraordinær begivenhed, som hindrer eller begrænser sælgers sædvanlige produktionsgang, og som sælger hverken kunne eller burde forudse ved kontraktens indgåelse.

13.2
Sælger kan i tilfælde af force majeure vælge at hæve den indgående aftale eller en del deraf eller at foretage levering snarest muligt efter, at hindringen for normal levering er bortfaldet.

13.3
Sælger er i tilfælde af force majeure uden ansvar for tab hos køber som følge af manglende eller forsinket levering.

14. AFGØRELSE AF TVISTER

14.1
Nærværende betingelser er underlagt dansk lov og værneting.

14.2

Eventuelle tvistigheder som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, skal forsøges løst gennem forhandling, hvis ikke enighed kan opnås afgøres forholdet i henhold til dansk ret ved Sø – og Handelsretten i København. International købelove nr. 733 af 7. december 1989 skal ikke være gældende mellem parterne.

14.3 Klagemuligheder (B2C kunder)

Klager over produkter kan sendes til:

Konkurrence- og forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby www.forbrug.dk

15.Kunde- & Privatlivspolitik ( B2C kunder)
Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.

Log-statistik
Vi bruger en log-statistik på , hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

 For at du kan indgå aftale med , har vi brug for følgende oplysninger:

. Navn
. Adresse
. Telefonnummer
. E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte for har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige i er:

Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til .

Cookies
På anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, se vejledningen på Webshop Cookies og Privatlivspolitik.

Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere ‘s hjemmeside.

Indkøbskurv
Scroll to Top